Zadzwoń do nas

790 270 598

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

pracowniasmakucatering.pl

§1 Postanowienia ogólne

 • Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego pracowniasmakucatering.pl w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne.
 • Właścicielem serwisu internetowego www.pracowniasmakucatering.pl jest spółka CATERING PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kwiatkowskiego 13, 80-299 Gdańsk, posiadającą: KRS:0000873777, NIP 5842799615, REGON 38770907500000, adres e- mail: biuro@pracowniasmakucatering.pl – jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Cennik – informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie www.pracowniasmakucatering.pl
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
  elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: pracowniasmakucatering.pl
 • Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://pracowniasmakucatering.pl
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 • Usługa, dieta – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu internetowego w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej zawartej zgodnie z Regulaminem.
 • Zestaw testowy  – jednorazowe zamówienie diety na wskazany adres.

  Skarbonkato nasz program lojalnościowy, dzięki któremu będziesz mógł w dowolnym momencie wymienić zgromadzone punkty (za zamówienia, oceny posiłków, opinie nt. cateringu) na dodatkowe usługi w tym wymianę posiłków lub skorzystać z nich jako “wirtualnej waluty” do uzyskania zniżki za zamówienie.
 • Usługodawca – właściciel serwisu www.pracowniasmakucatering.pl jest spółka spółka CATERING PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
  ul. Kwiatkowskiego 13, 80-299 Gdańsk, posiadającą: KRS:0000873777, NIP 5842799615, REGON 38770907500000, adres e- mail: biuro@pracowniasmakucatering.pl
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

§3 Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, włączona obsługa plików cookies, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

§4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym

 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu
  oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 • Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pracowniasmakucatering.pl
  Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego

§5 Składanie Zamówienia

 • W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce ZAMÓWIENIA poprzez wybór Diety, wskazanie czasu zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wpisać dane do faktury, jeśli są inne
   niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie, zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia, kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
  • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „ZAPŁAĆ” Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności,
   Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem
  uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 • W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca
  udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

 • Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.

  Za złożenie zamówienia, klient otrzymuje punkty do “Skarbonki” – programu lojalnościowego, które może wykorzystać na tzw. wymianę posiłków dostępną w wybranych dietach lub wykorzystać jako wirtualną walutę do obniżenia finalnej ceny kolejnego zamówienia. 

  Klient otrzymuje punkty lojalnościowe za zamówienia, oceny posiłków i oceny zamówienia. 

  Przelicznik punktów na złotówki to 100 pkt = 1 złotych. 

  Wymiana posiłków jest możliwa tylko za wykorzystaniem punktów, które klient zbiera za zamówienia, oceny itp. lub doładowując skarbonkę online 1 zł =  100 pkt

 • Klient ma prawo Zamówienia 1 (jednego) produktu jako zestaw testowy, przy czym zestaw próbny może być Zamówiony pod ten sam adres dostawy wyłącznie 1 (jeden) raz – bez względu na to jaki klient dokonuje zamówienia zestawu testowego na ten adres. W przypadku, gdy na dany adres dostawy był już uprzednio zamawiany zestaw testowy zamówienie nie jest przekazywane do realizacji, o czym klient zostanie poinformowany przez Biuro Obsługi Klienta. 

 • Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres biuro@pracowniasmakucatering.pl lub i w zakładce „kontakt”. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Usługodawca poprosi Usługobiorcę o ich uzupełnienie.
 • Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym
  Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 • Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
  • przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 • Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji. W przypadku rezygnacji z abonamentu, po wyrażeniu zgody przez Usługodawce, możliwy jest zwrot należności za nie wykorzystany abonament pomniejszony o udzielony rabat oraz 10% z tytułu prowizji pośrednika płatności elektronicznych.

§7 Sposoby i terminy płatności za Usługę

 • Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com/.

  Płatność gotówką w siedzibie firmy lub w dniu pierwszej dostawy cateringu

 • W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań, tel. +48 (61) 66 82 778www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.
 • Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie, jednak najpóźniej niż do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§8 Koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi

 • Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w stopce na stronie Serwisu Internetowego. Poza Trójmiastem realizujemy dostawy indywidualnie (za dodatkową opłatą, w ramach możliwości logistycznych po uprzednim ustaleniu).
  W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Usługobiorca jest o tym informowany.
 • Koszt dostawy na terenie miasta wskazanego w pkt. 1 powyżej jest wliczony w cenę Usługi.
 • Dostawa realizowana jest przez Usługodawcę.
 • Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zamówienia oraz
  przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw)
  na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia.
 • Dostawa jest realizowana w Dni od NIEDZIELI do CZWARTKU w godzinach między 15:30 a 23:30 Usługobiorca może podać w Formularzu
  Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Usługodawcy –
  Usługodawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami
  Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w czwartek zbiorczo.

§9 Promocje i kody rabatowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie
  internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie interetowym nie podlegają łączeniu, chyba że
  regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 • W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego –
  celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 • Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Kod rabatowy nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Zestaw testowy).
 • Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
 • Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.

§10 Kontakt z Usługodawcą

 • Adres Usługodawcy: Kwiatkowskiego 13, 80 -299 Gdańsk
 • Adres e-mail Usługodawcy: biuro@pracowniasmakucatering.pl
 • Numer telefonu: 790 270 598
 • Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 92 1090 1102 0000 0001 4731 7973.
 • Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za
  pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym w zakładce KONTAKT.
 • Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 9:00 do 17:00 (pon-czw) oraz 9:00-16:00 (pt).

§11 Reklamacje

 • Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną
  (mailowo) na adres: biuro@pracowniasmakucatering.pl, pisemnie na adres: 
  pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce KONTAKT.

  Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • dane identyfikacyjne Użytkownika, takie jak imię i nazwisko/nazwa firmy oraz NIP
  • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny,
  • numer transakcji lub zamówienia, jeśli taki numer został nadany,
  • datę dostawy,
  • opis zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Serwisu lub realizacji zamówienia,
  • dokumentację fotograficzną przedstawiającą zgłoszone zastrzeżenia
  1. Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.

  2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia reklamacji zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

  3. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zastrzeżenia.

  Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§12 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 • Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
  świadczenia. Jeśli klient korzystał w wymienionym okresie z promocji, kodów rabatowych, kwotę dni wykorzystanych oblicza się wg ceny standardowej. Dodatkowo odejmuję się kwotę manipulacyjną pobraną przez operatora płatności elektronicznej podczas składania zamówienia.

§13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie informatycznym.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania
  mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między
  innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy
   sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji
   społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§15 Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.202